Professor
Professor / Shean-BiiChiu
Professor / Shyan-YuanLee
Professor / Larry Y.Tzeng
Professor / San-LinChung
Professor / Ming-ShenChen
Teacher Member Total 17 Person
Chiu, Shean-Bii
Professor
Building II, College of Management 1007 / 33661079 / chiushnb@ntu.edu.tw
Office Hour :
Lee, Shyan-Yuan
Professor
Building II, College of Management 1012 / 33661081 / shyanlee@ntu.edu.tw
Office Hour :
Tzeng, Larry Y.
Professor
Building II, College of Management 709 / 33661082 / tzeng@ntu.edu.tw
Office Hour :
Chung, San-Lin
Professor
Building II, College of Management 707 / 33661084 / chungsl@ntu.edu.tw
Office Hour :
Chen, Ming-Shen
Professor
Building II, College of Management 1106 / 33661088 / chen0811@ntu.edu.tw
Office Hour :