NSTC Ta-You Wu Memorial Award
In honor and memory of Dr. Ta-You Wu for his contribution to the development of science and technology, National Science and Technology Council (NSTC) has established the Ta-You Wu Memorial Award.

The Ta-You Wu Award is to nurture young researchers, and is bestowed upon individuals who have dedicated themselves to long-term outstanding research work.
 
source: NSTC
 NSTC Ta-You Wu Memorial Award Laureates
Professor Year
Chen-Nan Liao 2022
Cheng-Wei Wu 2021
Ching-Hung Chang 2020
Sunny S. Yang 2019
Chia-Yen Lee 2017
Chia-Wei Kuo 2015
Wen Hsin Hsu 2015
Yanzhi Wang 2012
Yen-Jung Lee 2011
Carol Hsu 2011
Bryan Jean 2011
Chunyao Huang 2008
Aichia Chuang 2007
Konan Chan 2005
Yi-Ting Chen 2004
Jiuh-Biing Sheu 2003
San-Lin Chung 2002