NTU Distinguished Professor
NTU Distinguished Professor
Professor Year
Yan-Zhi Wang 2023
Sandy Lai 2023
Bing-Yu Chen (Robin) 2023
James J. Jiang 2022
Chi-Chun Liu 2022
Bryan Jean 2022
Sheng-Syan Chen 2021
Shu-Cheng Chi 2021
Yehning Chen 2021
Yao-Min Chiang 2021
Taychang Wang 2020
Hsueh Liang Wu 2020
Bing-Yu Chen 2020
Chih-Ping Wei 2020
Bou-Wen Lin 2019
Yan-Zhi Wang 2019
Pei-Cheng Liao 2019
Chung-Jen Chen 2018
Su-Ming Lin 2017
Larry Y. Tzeng 2016
Chan-Jane Lin 2015
Jiuh-Biing Sheu 2015
Hsien-Hsing Liao 2014
San-Lin Chung 2012
Ming-Hui Huang 2012
Ruey-Shan Guo (Andy) 2010
Ho-Min Chen 2010
Chung-Ming Kuan 2009
Hsiou-Wei Lin 2009
Luo Lu 2008
Mao-Wei Hung 2006
Chi-Chun Liu 2006