NTU Distinguished Professor
NTU Distinguished Professor
Professor Year
Shu-Cheng Chi 2021
Yehning Chen 2021
Yao-Min Chiang 2021
Bou-Wen Lin 2019
Yan-Zhi Wang 2019
Pei-Cheng Liao 2019
Chung-Jen Chen 2018
Su-Ming Lin 2017
Chih-Ping Wei 2017
Larry Y. Tzeng 2016
Yao-Min Chiang 2016
Chan-Jane Lin 2015
Jiuh-Biing Sheu 2015
Hsien-Hsing Liao 2014
San-Lin Chung 2012
Ming-Hui Huang 2012
Shu-Cheng Chi 2010
Ruey-Shan Guo (Andy) 2010
Ho-Min Chen 2010
Chung-Ming Kuan 2009
Taychang Wang 2009
Hsiou-Wei Lin 2009
Luo Lu 2008
Chi-Chun Liu 2006