Adjunct Associate Professor
Adjunct Associate Professor / Yi-ChengKao Adjunct Associate Professor / Jia-HauGuo Adjunct Associate Professor / Hsiu-WenLiu
Teacher Member Total 8 Person
Kao, Yi-Cheng
Adjunct Associate Professor
中原大學企管系 / / kao@cycu.edu.tw
Office Hour :
Guo, Jia-Hau
Adjunct Associate Professor
交通大學財金所 / / jiahau@faculty.nctu.edu.tw
Office Hour :
Liu, Hsiu-Wen
Adjunct Associate Professor
東吳大學企管系 / / hsiuwen@scu.edu.tw
Office Hour :